مشاور تولید تجهیزات پزشکی

OPC

چارت فرایند تولید OPC چیست؟

OPC مخفف ( Operation Process Chart ) به معنی چارت فرآیند تولید میباشد و به منظور آماده سازی مستندات فنی محصول تجهیزات پزشکی نیاز به ترسیم کردن چارت فرآیند تولید می باشد.

درارزیابی کار ماطرح و شیوه انجام کار رابیان میکنیم. برای اینکار باید مجموعه عملیاتهای انجام شده یک فرآیند را به‌طور ساده و قابل فهم به‌کمک نمودار و نقشه بیان کنیم. درابتدا ماباید اطلاعات راگردآوری نموده و پس ازآن مجموعه اطلاعات را مرتب نماییم . برای مرتب نمودن اطلاعات از ابزار هایی نظیر نمودار فرآیند عملیاتOperation Process Chart ( OPC ) استفاده میکنیم.
تهیه نمودارهای فرآیند عملیاتOPC بهترین روش برای مرتب نمودن و نظم بخشیدن به‌اطلاعات جمع آوری شده میباشد. بدین صورتکه اطلاعات جمع آوری شده را‌در قالب چارت و نمودار بصورت مرتب و مشخص بیان و تجزیه تحلیل میکنیم ،سپس دررابطه بالزوم تغییر یا‌‌عدم تغییر آن‌تصمیم میگیریم.
نمودار فرآیند عملیات OPC( Operation Process Chart )اولین ابزار جهت نظم بخشیدن به‌اطلاعات مستند میباشد.و عملیات و بازرسی ها در‌فرآیندهای خدمانی یا تولیدی را نشان میدهد. در اکثر فعالیت‌های خدماتی و تولیدی ازنمودارهای OPC  استفاده میشود.
درارزیابی کار و زمان مابا مفاهیمی نظیر عملیات ، بازرسی که‌خود بازرسی کمی و کیفی تقسیم میشود راداریم .
عملیات : عملیات را در نمودار فرآیند عملیات بادایره نشان میدهند. مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی عملیات نام دارد ، در مواد اولیه و فرآیندهای اولیه شاهد آن هستیم .
بازرسی : بازرسی درفرایندهای خدماتی و تولیدی بمعنای تطبیق دادن فرآیندبا استاندارهای مشخص شدست. بدنبال‌آن هستیم تادریابیم که‌فرآیندهابا استاندارها تطابق‌ دارند یا‌ندارند. بازرسی رادر نمودار OPC باعلامت مربع نشان میدهیم. در فرآیندهای خدماتی و تولیدی به‌دو صورت کیفی و کمی انجام میشوند.                     
بازرسی کمی : بازرسی کمی همانطور که‌از نامش مشخص است‌با اعداد و ارقام بیان میشود. درواقع‌به اعداد و ارقامی که‌در استانداردها مشخص شده توجه میکند.
بازرسي كيفي : بازرسی کیفی نیزبه بررسی چگونگی فرآیندهای کیفی میپردازد و کیفیت کاررا بازرسی میکند. درواقع بررسی ها بصورت چشمی انجام میشود.
جدول فرآیند عملیات تمامی اطلاعات ازجمله مراحل تولید ، مواد اولیه ، قطعه نهایی ، ماشین آلات و ابزارها، زمان و لوازم جانبی رامشخص میکنیم. جدول فرآیند عملیات نمونه تکمیل شده برگه عملیاتی ست. تمامی مراحل ساخت یک قطعه و محصول از ماده اولیه تا محصول نهایی و بازرسی آن در مراحل مختلف و چگونگی اتصال این قطعات را در نمودار جدول فرآیند عملیات ثبت میکنند.
OPC نشان دهنده تاخر و تقدم عملیات و بازرسی های انجام شده در فرآیند ساخت و مونتاژ است. در واقع ترکیب جدول فرآیند عملیات و نمودار مونتاژ نمودار فرآیند عملیات OPC است.
حمل ونقل ، تاخیر و انبار را در OPC نمی آوریم.
OPC درحقیقت مستنداتی راکه بمعرفی مراحل تولید و فرآیندها میپردازد جمع آوری ومنظم میکند. OPC رابصورت نمودار درختی میتوان تهیه کرد. نمودار OPC مشخص میکند هریک‌از محصولات چه‌اجزایی دارند و‌اجزا از‌چه مواد اولیه و قطعاتی بوجود آمده و مراحل را‌که پشت سر گذاشته‌اند مطرح میکند. واحد مهندسی فرآیند عملیات OPC راتنظیم میکند.
درنمودار فرآیند عملیات ازخطوط عمودی و افقی استفاده میشود. خطوط عمودی نشان دهنده جریان عمومی فرآیند و خطوط افقی رازمانی استفاده میکنیم که‌قطعه یا ماده جدید بخریم ودر جریان تولید اضافه کنیم.
چنانچه محصولی ازچندین قطعه تشکیل شده باشد جز اصلی رادر سمت راست و قطعات جانبی رادر سمت چپ می آورند.
نامگذاری بازرسی‌ها و عملیات رادر سمت راست نمودار مینویسم. برای بررسی فرآیند نمودار آن را شماره گذاری میکنیم. شماره گذاری ها از راست و بالا به پایین است. خطوط عمودی و افقی نباید باهم تداخل داشته باشند. در صورت لزوم خط افقی را بحالت برآمدگی بالای خط عمودی نشان میدهیم .
نام نمودار ، شماره نمودار ، شماره قطعه ، شماره نمودار ، شماره کارگاه ، روش پیشنهادی ، تهیه کننده ، تاییدکننده ، تاریخ رسم نمودار را در بالای نمودار ذکر میکنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 09120135205 (دکتر امید صفرپور) تماس حاصل نمایید.

مشاور تولید تجهیزات پزشکی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟